Fasadmetoders riktlinjer för kvalitet och miljö för fasadtvätt

Företagets riktlinjer för kvalitet och miljö

Fasadmetoder och dess personal skall i alla avseenden uppfylla sina kunders krav på kvalitet. Kvalitet är det främsta innehållet i den tjänst som vi erbjuder. Inom vår verksamhet utformar vi arbetssätt, metoder och transporter på ett sätt som prioriterar hänsyn till arbetsmiljö och yttre miljö. Vi arbetar med så ergonomiskt riktiga redskap som möjligt, allt för att underlätta för våra medarbetare. Arbetsmiljöarbetet innefattar även personalens välbefinnande, psykiska och fysiska hälsa samt trivsel på arbetsplatsen och med arbetskollegor.

Förebygga föroreningar

Vi skall förebygga föroreningar genom att minimera kemikalieanvändningen och välja kemiska produkter utifrån miljöhänsyn. Vi ska också sortera och minska mängden eget avfall samt förbättra våra kunders avfallshantering genom att erbjuda våra tjänster och vår kompetens. Arbetet skall planeras, ledas och följas upp på ett systematiskt sätt med hjälp av vårt verksamhetssystem. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor skall hanteras som en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Utbildning för en bra miljö

Engagerade och välutbildade medarbetare som dessutom tar ansvar och samarbetar är förutsättningar för att få nöjda kunder och en bra arbetsmiljö samt en minimal miljöpåverkan. Ledningen har det övergripande ansvaret för verksamheten inklusive kvalitet, miljö och arbetsmiljö. I det dagliga arbetet har dock varje medarbetare ett personligt ansvar för kvalitet, hälsa och miljö. Detta innebär förutom att följa rutiner och instruktioner att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella störningar och förbättringsmöjligheter särskilt vad gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vår verksamhet är uppbyggd så att vi alltid uppfyller de författningskrav som vi är berörda av, t ex Miljöbalken och Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar. Vi strävar ständigt mot att förbättra vår verksamhet så att vi får fler nöjda medarbetare och kunder samt att vi minskar vår miljöpåverkan.